Privacy statement

Privacyverklaring
Stad en OCMW Lier hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en vinden respect voor  je privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring willen wij jou dan ook op een correcte en transparante wijze  informeren over het gebruik van jouw  persoonsgegevens die jou of derden ons toevertrouwen. Stad en OCMW Lier verwerken je persoonsgegevens met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Stad en OCMW Lier omgaan met de persoonsgegevens die zij verwerken.

Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door Stad en OCMW Lier conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’) en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband. Stad en OCMW Lier verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hier voor nodig is. Zo worden inschrijvingen op e-nieuwsbrieven uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

De toepasselijke regelgeving vind je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

De “verantwoordelijke voor de verwerking” en de “verwerker”
Stad en OCMW Lier (met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Paradeplein 1-2, respectievelijk met ondernemingsnummer BE0207502301 en BE 0212.193.240) zijn  de respectieve “verwerkingsverantwoordelijke” van je persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Methode voor de verzameling van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van (al dan niet elektronische) invulformulieren.

De gegevens die Stad en OCMW Lier verzamelen, worden door jou op vrijwillige basis meegedeeld. Je wordt op geen enkele wijze verplicht om gegevens te verstrekken.

Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om van de diensten die Stad en OCMW aanbieden gebruik te kunnen maken. Dit wordt op de invulformulieren duidelijk aangegeven met een asterisk (*). Het meedelen van andere persoonsgegevens (op de invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

Doeleinden van de gegevensverzameling
Persoonsgegevens kunnen door Stad en OCMW Lier slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

om Stad en OCMW Lier in staat te stellen je verder te contacteren aangaande hun aanbod, diensten en acties;
om de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;
voor onderzoeks- en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
om je op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten.
Recht op toegang tot en verbetering van jouw persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van je eigen  persoonsgegevens. Je kan deze persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit toe oefenen, kan je contact opnemen met ons via e-mail of brief via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Nadat Stad en OCMW Lier je identiteit hebben gecontroleerd, delen ze je deze staat zo spoedig mogelijk mee.

Ingeval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot je persoonsgegevens, kan je Stad en OCMW Lier verzoeken deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

Toestemming en verwijdering
Indien je wenst dat je persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat je ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten onderaan deze privacyverklaring. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

Verstrekking aan derden
Alle informatie en persoonsgegevens die worden verzameld, zijn eigendom van Stad en OCMW Lier en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Stad en OCMW Lier geven je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Duur bewaring van de gegevens
Stad en OCMW Lier bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt en indien er geen wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.

In kaart brengen websitebezoeken
Op www.lier.be, de website van Stad en OCMW Lier, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stad en OCMW Lier gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
Alle gegevens over surfgedrag kunnen door stad en OCMW Lier herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Stad en OCMW Lier geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Deze code plaatst onder meer cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je persoonsgegevens doen die zij via deze cookies code verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Beveiligen
Stad en OCMW Lier nemen de bescherming van je gegevens ernstig en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stad en OCMW Lier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stad en OCMW Lier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stad en OCMW Lier op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten
Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. Je kan de functionaris aanspreken als je vragen hebt bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet. Dit kan via: C-smart, privacy@c-smart.be, www.c-smart.be.   

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien je je rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over jou bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op: Stad en OCMW Lier, Paradeplein 2/1 en 2/2, 2500 Lier, info@lier.be, tel. 03 8000 300, www.lier.be.

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan het bestuur je identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar

www.vtc.corve.be (Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens)
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit)
Je kan ook daar een klacht indienen.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. De laatste wijziging gebeurde op 4 december 2018.

Contact
Je kan ons contacteren via onderstaande coördinaten:

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2/1 en 2/2
2500 Lier
E-mail: info@lier.be
tel. 03 8000 300

www.lier.be