Doelstelling 5: Klimaatbewust leven en ondernemen

Omschrijving doelstelling

Terug naar navigatie - Omschrijving doelstelling

Deze doelstelling zet in op klimaatbewust leven en ondernemen en bouwt hierbij verder op de andere LEKP doelstellingen uit het klimaatactieplan door in te zetten op:

 • Energetisch renoveren en energietransitie
 • Opstaren van een energiegemeenschap
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame (deel)mobiliteit

Voor deze doelstelling werd er geen aparte indicator opgesteld, omdat de klimaatacties invloed hebben op de bestaande LEKP indicatoren. 

Hoofdstuk

Terug naar navigatie - Hoofdstuk

Klimaatbewust leven en ondernemen

Terug naar navigatie - Klimaatbewust leven en ondernemen

De doelgroep voor dit actieplan is de zogenaamde 'tertiaire sector'.  Het algemeen opzet voor deze doelstelling is om naar de toekomst toe te evolueren naar een geïntegreerd beleid waarbij het de rol van de stad is om verbinding te zoeken met de tertiaire sector en deze doelgroep verder te ondersteunen bij hun zoektocht naar klimaatadaptatie en energietransitie. 

In kader van het Klimaatactieplan 2.0  kunnen er momenteel drie subgroepen onderscheiden worden waarvoor er acties lopende zijn:

Scholen

 • Het scholenproject 2Impresz in samenwerking met onze intercommunale IGEMO gaat de uitdaging aan om klimaateducatie/bewustwording aan de hand van online tools tot bij de schoolgaande jeugd (en ruimer binnen hun gezin) te brengen. 
 • We informeren scholen over lopende subsidieprojecten met externe partners voor het klimaatadaptief inrichten van speelplaatsen. 

Bedrijven, handel en horeca

 • Voor de handel en de horeca ligt de focus op kernversterking en  de aanpak van leegstand. Het duurzaamheidsaspect hiervan ligt voor de hand. 
 • Het team Ondernemen introduceerde de herwerking van de premie wonen en werken boven handelspanden. Deze premie kan ook ingezet worden voor energetische maatregelen, zodat het voor pandeigenaars eenvoudiger wordt de premie aan te vragen en we zo de renovatiegolf van de Lierse handelspanden versnellen. 
 • Team Ondernemen is betrokken bij de organisatie van de Autovrije zondag in het centrum van Lier. 
 • De vzw Duwijck is een KMO-zone in Lier die wil inzetten op  het oprichten van een energiegemeenschap: Vzw Duwijck heeft in samenwerking met Lovitas 12 bedrijven bereid gevonden aan te sluiten op een platform dat het huidige energieverbruik nauwkeurig meet om zo het potentieel voor een energiegemeenschap in kaart kan brengen. 
 • In samenwerking met de dienst milieu organiseerde team Ondernemen in 2023 een infosessie met Zonnewind rond hernieuwbare energie voor ondernemers . Hierbij waren 3 bedrijven aanwezig. 
 • Het team Ondernemen heeft in samenwerking met het technisch bureau openbaar domein gesprekken aangeknoopt met de Bosgroep om te onderzoeken of en hoe de Lierse bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan het versneld bebossen van percelen binnen het Lierse grondgebied.
 • Samen met de sociale dienst team tewerkstelling, de Kwekerij en de regionale regisseur werk en sociale economie van Rivierenland organiseerde team Ondernemen op 5 oktober een infoavond rond impactfinanciering, waarbij reguliere en sociale ondernemers in contact konden komen met financiers voor projecten met maatschappelijke impact, zoals klimaatprojecten. Hierop kwam een 40-tal ondernemers af. 

Landbouwsector: glastuinbouw

 • Project Water-Land-Schap :  Mechelse Groenteregio ( POM, Provincie, Regionaal Landschap Rivierenland, Pidpa en het Proefstation voor de Groenteteelt) en tuinbouwbedrijven (boom- en rozenkwekerijen Van Pelt, boomkwekerij Op De Beeck en tomatenbedrijf Primato) werken samen om oppervlaktewater te capteren en een nuttige bestemming te geven, zodat dit niet nodeloos dient af te vloeien.  Het project bevat een innovatieve win-win doordat het enerzijds de overstromingsgevoeligheid van de Itterbeek kan verminderen door water te capteren bij hoge debieten in de waterloop en het ons anderzijds toelaat om strategische waterreserves aan te leggen voor langere droogteperiodes.

BBC-acties gekoppeld aan het klimaatactieplan 2.0