Klimaatactieplan 2.0

Samen voor een klimaatvriendelijke stad

Terug naar navigatie - Samen voor een klimaatvriendelijke stad

Stad Lier gaat de Net Zero 2050 uitdaging van Europa aan door de ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP 1.0). Ook de volgende versie van het LEKP werd door stad Lier ondertekend waardoor een aantal ambities verscherpt werden (LEKP 2.0). Onder impuls van het LEKP heeft stad Lier het ambitieuze plan om van Lier een veerkrachtige en robuuste omgeving te maken. Het verwezenlijken van deze ambitie willen we effectief realiseren aan de hand van ons Klimaatactieplan 2.0 (KAP 2.0) met  7 doelstellingen. Dit Klimaatactieplan 2.0 is dus de vertaling van het LEKP naar de lokale context. Steden en gemeenten kunnen immers zelf de accenten van hun lokaal klimaatbeleid bepalen en kiezen hoe ze inzetten op de 4 LEKP-werven. 

Het gaat om de volgende 7 lokale klimaatdoelstellingen:

Energieneutraal gemeentelijk patrimonium
Tegen 2030 streeft Lier voor het gemeentelijk patrimonium naar een jaarlijkse primaire energiebesparing van 3% en een vermindering van 55% CO2-uitstoot. Ook de verLEDding van de openbare straatverlichting, de relighting van het eigen gebouwenpatrimonium en het verduurzamen van het eigen wagenpark maken deel uit van deze actie. 

Het draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen
Deze doelstelling is gericht op het realiseren van de energietransitie: overschakelen naar duurzame energiebronnen. Hiervoor treffen we de voorbereidingen voor het opstellen van een lokaal warmteplan en starten we de samenwerking op met de energiecoöperatie Zonnewind. Voor deze doelstelling is het belangrijk om in te zetten op de volgende instrumenten: sensibilisering, participatie en een sterk communicatiebeleid. 

Meer plaats voor groen en water
Klimaatadaptatie is een thema waar stad Lier sterk wenst op in te zetten. Daarom willen we meer groen op privaat en openbaar domein realiseren met oog voor kwaliteit. Gelet op het belang van water (water, het nieuwe goud), willen we vanuit de stad werken aan extra wateropvang van de openbare ruimte. 

Klimaatrobuust wonen
Gemiddeld wordt aangenomen dat 30% van de CO2-uitstoot afkomstig is van de huishoudens. De uitdaging is groot want om klimaatrobuust wonen te kunnen realiseren hebben we een omvangrijk pakket aan diverse maatregelen nodig. Dit betekent voor private woningen maatregelen nemen met betrekking tot: energie besparen, renoveren/benoveren, energietransitie en klimaatadaptatie. Bovendien wordt deze uitdaging verscherpt door de bestrijding van energiearmoede. 

Klimaatbewust ondernemen & leven
Omdat deze actie zich richt tot een aparte doelgroep (tertiaire sector) die een specifieke aanpak vereist, benoemen we hiervoor een aparte doelstelling. De directe link met de andere doelstellingen van ons Klimaatactieplan 2.0 is snel gelegd: energetisch renoveren, meer groen en ontharding, bereikbaarheid van KMO’s (deelmobiliteit) etc. 

Klimaatneutrale mobiliteit voor iedereen
Deze doelstelling is gericht op het uitbreiden van de elektrische (deel)mobiliteit, laadpaalinfrastructuur,en fietsinfrastructuur. Belangrijk hierbij is dat we op het lokale niveau aansluiting zoeken met projecten die vanuit het Vlaamse niveau gestuurd worden. Aan de hand van lokale projecten die bottom-up werken, vinden we op die manier synergie met het Vlaamse beleid.

Sensibiliserend & participerend klimaatbeleid
Stad Lier stimuleert burgers, bedrijven en verenigingen om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen van het klimaatbeleid te verwezenlijken. Deze acties werken als een rode draad doorheen ons Klimaatactieplan 2.0. Hiervoor is een belangrijke taak weggelegd voor de participatieambtenaar die zich inzet om burgers en organisaties te engageren, zodat zij samen met stad Lier hun schouders kunnen zetten onder de realisatie van het Klimaatactieplan 2.0.