De documentatie bij het meerjarenplan

Locatie documentatie

Terug naar navigatie - Locatie documentatie

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt (met uitzondering van de omgevingsanalyse) in een aparte nota gebundeld en ter beschikking gesteld op de website van de stad www.lier.be :

  1. de omgevingsanalyse
  2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.
  3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
  4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
  5. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
  6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan;
  7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
  8. een detailoverzicht van de investeringen per investeringsproject (niet-verplicht).