01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe  Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 728.358,95 682.172,09 988.440,08 1.009.055,08 1.111.044,28 1.111.044,28
Uitgaven 935.339,96 914.485,48 1.443.578,80 1.533.487,28 1.679.221,00 1.686.137,30
Saldo Exploitatie -206.981,01 -232.313,39 -455.138,72 -524.432,20 -568.176,72 -575.093,02
Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

Frequentie: jaarlijks


Werkzoekendengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Als laaggeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een diploma lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs of 2de graad secundair onderwijs behaald hebben. Bij het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk wordt de verhouding tussen het aantal laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) en het totale aantal werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) genomen.

Frequentie: jaarlijks


Werkzoekendengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Bij de langdurige werkloosheid wordt er gekeken naar het aandeel langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale groep van werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar). Langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.

Frequentie: jaarlijks


Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

De origine van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden. Personen met origine van het Verenigd Koninkrijk worden voor alle jaren bij de groep Europa niet-EU geteld.

Frequentie: jaarlijks


01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 76.471,72 133.302,92 183.328,00 189.528,00 160.361,00 139.528,00
Uitgaven 198.963,28 314.607,66 392.796,58 403.385,42 467.348,61 421.416,46
Saldo Exploitatie -122.491,56 -181.304,74 -209.468,58 -213.857,42 -306.987,61 -281.888,46
Investeringen
Uitgaven 0,00 302,50 30.833,52 50.000,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen 0,00 -302,50 -30.833,52 -50.000,00 0,00 0,00
Kansarmoede-index

Definitie:
Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x (in percentages) (= kansarmoede-index van Kind en Gezin) en het aandeel van elke herkomstgroep in het totaal aantal kinderen geboren in een kansarm gezin.

Eenvoudiger uitgelegd: aantal kinderen geboren in een kansarm gezin (zie criteria onderaan) in het jaar 2021, 2020 en 2019 en die wonen in Lier op 31/12/2021. Dit getal delen we door het totaal aantal kinderen geboren in de afgelopen 3 jaar in Lier op 31/12/2021. Deze berekening wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage.

Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

Gedetailleerde toelichting:
Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.
Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van deze criteria zwak scoort.
1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
3. Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.
4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.
5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).
6. Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Gemeente 2017 2018 2019 2020 2021
Lier 15,8 % 14,1 % 13,8 % 14,1 % 13,4 %

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/03 Dienstverlening

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 4.868,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 7.475,00 13.002,71 13.300,00 13.600,00 13.900,00 14.200,00
Saldo Exploitatie -7.475,00 -8.133,72 -13.300,00 -13.600,00 -13.900,00 -14.200,00
Investeringen
Uitgaven 102.579,37 806,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen -102.579,37 -806,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Aantal bereikte begunstigden (individuen) via de sociale kruidenier.

Frequentie: jaarlijks


Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Het bereik van het sociaal restaurant gemeten via het aantal verkochte maaltijden  via het sociaal restaurant als proxy-indicator.


01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 231.496,27 249.407,52 303.500,00 283.500,00 247.500,00 247.500,00
Uitgaven 355.976,43 381.798,86 512.137,88 500.137,88 465.137,88 466.137,88
Saldo Exploitatie -124.480,16 -132.391,34 -208.637,88 -216.637,88 -217.637,88 -218.637,88
Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen.

  • Frequentie: driejaarlijkse bevraging via de gemeentemonitor

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (jaarlijks)

De procentuele verhouding van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het totale aantal huishoudens in Lier.

  • Frequentie: jaarlijks

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

Terug naar navigatie - Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 7.024.186,13 6.727.792,96 8.483.178,24 8.303.630,88 8.172.505,99 8.237.239,11
Uitgaven 7.659.994,74 8.455.319,38 10.270.187,44 10.511.558,44 10.651.279,19 10.811.838,54
Saldo Exploitatie -635.808,61 -1.727.526,42 -1.787.009,20 -2.207.927,56 -2.478.773,20 -2.574.599,43
Investeringen
Uitgaven 102.579,37 1.108,81 30.833,52 50.000,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen -102.579,37 -1.108,81 -30.833,52 -50.000,00 0,00 0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 5.987.859,19 5.658.041,44 7.007.910,16 6.821.547,80 6.653.600,71 6.739.166,83
Uitgaven 6.162.240,07 6.831.424,67 7.908.374,18 8.060.947,86 8.025.671,70 8.223.946,90
Saldo Exploitatie -174.380,88 -1.173.383,23 -900.464,02 -1.239.400,06 -1.372.070,99 -1.484.780,07