Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein Algemeen Bestuur
010000 Politieke organen
010100 Officieel ceremonieel
011000 Secretariaat
011001 Algemene zaken secretariaat
011002 Algemene zaken - Aankoop
011003 Algemene zaken - Vastgoed
011100 Fiscale en financiële diensten
011200 Personeelsdienst en vorming
011300 Archief
011400 Organisatiebeheersing
011500 Welzijn op het werk
011900 Overige Algemene diensten
011901 ICT
011902 Stadsgebouwen
011903 Logistiek
011904 Externe communicatie
011905 Overige algemene diensten - M-Team
011906 Infrastrucuur - TB gebouwen
011907 Infrastructuur - Gebouwen TUD
011908 Infrastructuur Gebouwen Poets - TUD
011909 Overige algemene diensten - Gedetacheerden
011910 Overige algemene diensten - Strategie
016000 Hulp aan het buitenland
017100 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
019000 Overig algemeen bestuur
040000 Politiediensten
041000 Brandweer
045000 Rechtspleging
049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
063000 Watervoorziening
064000 Elektriciteitsvoorziening
065000 Gasvoorziening
079000 Erediensten
Beleidsdomein Algemene Financiering
001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
002000 Fiscale aangelegenheden
003000 Financiële aangelegenheden
004000 Transacties in verband met de openbare schuld
005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
009000 Overige algemene financiering
Beleidsdomein Cultuur en Vrije Tijd
052000 Toerisme - Onthaal en promotie
052100 Toerisme - Sectorondersteuning
052200 Toerisme - Infrastructuur
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
070000 Musea
070100 Cultuurcentrum
070200 Schouwburg, concertgebouw, opera
070300 Openbare bibliotheken
070500 Gemeenschapscentrum
070900 Overige culturele instellingen
071000 Feesten en plechtigheden
071100 Openluchtrecreatie
071200 Festivals
071900 Overige evenementen
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073901 Uit in Lier - Cultuur en Evenementen
073902 Uit In Lier Verhuur infrastructuur
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
074100 Sportpromotie en -evenementen
074200 Sportinfrastructuur
074900 Overig sportbeleid
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
075200 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en j ongeren
075900 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
082000 Deeltijds kunstonderwijs
082001 DKO - SAMWD
082002 DKO - SASK
094500 Kinderopvang
Beleidsdomein Infrastructuur
020000 Wegen
020001 Infrastructuur TB - Openbaar domein
020002 Infrastructuur - TUD Proper Lier
020003 Infrastructuur TUD Wegen en water
021000 Openbaar vervoer
022000 Parkeren
029000 Overige mobiliteit en verkeer
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030900 Overig afval- en materialenbeheer
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031900 Overig waterbeheer
032000 Sanering van bodemverontreiniging
032900 Overige vermindering van milieuverontreiniging
034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
034900 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
035000 Klimaat en energie
038000 Participatie en sensibilisatie
038100 Geïntegreerde milieuprojecten
039000 Overige milieubescherming
067000 Straatverlichting
068000 Groene ruimte
072000 Monumentenzorg
072100 Archeologie
Beleidsdomein Welzijn en Sociale Dienstverlening
088900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
090000 Sociale bijstand
090001 Sociale Dienstverlening
090002 Sociale Dienstverlening - Algemeen Sociale Dienst
090003 Sociale dienstverlening - Maatschappelijke integratie
090004 Sociale dienstverlening - Onthaal Intake
090100 Voorschotten
090200 Integratie van personen met vreemde herkomst
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090400 Activering van tewerkstelling
090500 Dienst voor juridische informatie en advies
090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
091000 Woningen voor personen met een handicap
091100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091900 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
092000 Werkloosheid
093000 Sociale huisvesting
094000 Jeugdvoorzieningen
094100 Gezinsvervangende tehuizen
094200 Onderhoudsgelden
094300 Gezinshulp
094400 Opvoedingsondersteuning
094600 Thuisbezorgde maaltijden
094800 Poetsdienst
094900 Overige gezinshulp
095000 Ouderenwoningen
095100 Dienstencentra
095101 Welzijn Dienstencentra
095200 Assistentiewoningen
095300 Woon- en zorgcentra
095301 WZC Administratie
095302 WZC Verpleging en verzorging
095303 WZC Poets
095304 WZC Keuken
095305 WZC-Anke Team
095306 WZC DVC De Passage
095400 Dagzorgcentra
095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
098200 Ziekenhuizen
098300 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
098600 Eerstelijnsgezondheidszorg
098900 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsdomein Wonen, Leven en Ondernemen
013000 Administratieve dienstverlening
047000 Dierenbescherming
048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
050000 Handel en middenstand
059000 Overige economische zaken
060000 Ruimtelijke planning
060001 WLO-Ruimtelijke planning
061000 Gebiedsontwikkeling
062000 Grondbeleid voor wonen
062100 Bestrijding van krotwoningen
062200 Woonwagenterreinen
062900 Overig woonbeleid
099000 Begraafplaatsen