Meerjarenplan Overzicht

2025/Ambitieus en verantwoordelijke stad

Terug naar navigatie - Omschrijving strategische doelstelling

Lier wil een ambitieuze en verantwoordelijke stad zijn waar...

 • het aangenaam en veilig wonen is
 • grote investeringen gebeuren in het openbaar domein, onroerend erfgoed, sportinfrastructuur en cultuur
 • ingezet wordt op vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur
 • gezorgd wordt voor wie dat nodig heeft door een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid
 • de groei van de stad in goede banen wordt geleid
 • een divers en fris cultureel aanbod en sfeervolle evenementen de stad laten bruisen
 • er een vitale economie is
 • participatie de leidraad is van het bestuur.

Om deze doelstelling te realiseren worden gedurende de legislatuur periode voldoende middelen ter beschikking gesteld. In onderstaande tabel worden deze samengevat.

In wat volgt wordt de strategische doelstelling verder gedetailleerd in 21 beleidsdoelstellingen met elk hun (prioritaire) actieplannen en acties, telkens met de nodige financiële middelen.

Totaal strategische doelstelling - Ambitieus en verantwoordelijke stad

Terug naar navigatie - Totaal strategische doelstelling - Ambitieus en verantwoordelijke stad
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 83.094.954,21 88.525.345,43 95.731.606,61 103.002.768,54 103.980.995,83 107.218.191,92
Uitgaven 75.255.983,82 80.725.591,58 93.248.299,12 97.039.045,88 98.406.406,54 100.389.792,25
Saldo Exploitatie 7.838.970,39 7.799.753,85 2.483.307,49 5.963.722,66 5.574.589,29 6.828.399,67
Investeringen
Ontvangsten 10.353.399,05 9.622.407,11 13.888.906,64 19.061.263,77 16.766.140,76 10.035.769,00
Uitgaven 10.968.867,20 10.085.608,03 29.772.451,08 43.968.821,00 29.951.787,24 20.136.634,71
Saldo Investeringen -615.468,15 -463.200,92 -15.883.544,44 -24.907.557,23 -13.185.646,48 -10.100.865,71
Financiering
Ontvangsten 7.428.228,31 306.041,78 7.702.412,00 35.002.412,00 14.402.599,50 10.603.262,00
Uitgaven 4.647.834,07 4.820.861,11 5.474.279,33 16.071.040,82 6.822.557,60 7.344.001,48
Saldo Financiering 2.780.394,24 -4.514.819,33 2.228.132,67 18.931.371,18 7.580.041,90 3.259.260,52

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/01/KAP/03 Leven, Ruimte en Omgeving

Terug naar navigatie - 01/01/KAP/03 Leven, Ruimte en Omgeving

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake Leven, Ruimte en Omgeving uit.

Actie

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Terug naar navigatie - 01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

De stad Lier begeleidt tegen 31 december 2025 de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie door het opmaken van een RUP Ring West en een RUP Station Noord. De stad Lier maakt ook een overeenkomst op met de verschillende grondeigenaars voor de gronden in het zuidelijke gedeelte om ook dit gedeelte te ontwikkelen en stemmen private ontwikkelingen af op het masterplan Stationsomgeving. 

Actie

01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad

Terug naar navigatie - 01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad

De stad Lier maakt tegen 30 september 2024 een Beleidsplan Ruimte Lier op rond 5 beleidskaders (open ruimte, recreatieve voorzieningen, stad en dorp, groenblauwe dooradering, ring en omgeving)  en vertaalt dit vanaf de goedkeuring van het voorontwerp naar RUP's en verordeningen, om zo de krijtlijnen van haar duurzame ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen conform de hogere beleidsplanning.

Actie

01/02 Ondernemen

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Terug naar navigatie - 01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake ondernemen uit. 

Actie

01/02/SAP/01 Sterke economie

Terug naar navigatie - 01/02/SAP/01 Sterke economie

Team ondernemen van stad Lier realiseert en onderhoudt een structureel en kwalitatief samenwerkingsverband met alle relevante ondernemersorganisaties (vzw Duwijck, vzw Bollaarpark, Lier4Business, Lier Shopping vzw, UNIZO, Voka, JCI, Incubator, …)  actief in de stad, door gemiddeld eenmaal per maand aan een activiteit te participeren en jaarlijks medeorganisator te zijn van minstens 2 activiteiten of projecten.

Aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken (jaarlijks)

Het aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken.

 • Frequentie: jaarlijks

Aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator (jaarlijks)

Het aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator.

 • Frequentie: jaarlijks

Actie

01/02/SAP/02 Winkelstad

Terug naar navigatie - 01/02/SAP/02 Winkelstad

Lier realiseert tegen 31/12/2024 een afname van het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied, een hogere koopbinding van de Lierenaars en een toename van de koopattractie vanuit minstens 5 omliggende gemeenten vergeleken met 01/01/2020 d.m.v. een actief leegstandsbeleid, kernversterkende acties en events naar horeca, handelaars en diensten, maatregelen en complementaire acties om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken en ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.

Percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied (jaarlijks)

Het percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied.

 • Frequentie: jaarlijks

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Dit betreft het aantal goedgekeurde premieaanvragen in het kader van leegstandbestrijding.

 • Frequentie: jaarlijkse meting

Actie

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Terug naar navigatie - 01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer gebouwen en onroerend erfgoed uit.

Actie

01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Terug naar navigatie - 01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.

Actie

01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Terug naar navigatie - 01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verledding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.

Actie

01/03/SAP/03 Renovatie Stad- en OCMW Gebouwen

Terug naar navigatie - 01/03/SAP/03 Renovatie Stad- en OCMW Gebouwen

Lier restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken.

Actie

01/04 Openbaar domein

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Terug naar navigatie - 01/04/KAP/03 Openbaar domein

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer gebouwen en onroerend erfgoed uit.

Actie

01/04/SAP/01 Investeringen openbaar domein

Terug naar navigatie - 01/04/SAP/01 Investeringen openbaar domein

Lier zal tegen 31/12/2025 de kwaliteit van het openbaar domein verbeteren, door minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen en fietspaden.

Actie

01/04/SAP/02 Investeringen en onderhoud groene ruimten

Terug naar navigatie - 01/04/SAP/02 Investeringen en onderhoud groene ruimten

Lier zal tegen 31/12/2025 investeren in nieuw kwalitatief groen, door 10.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten en een nieuw landschapspark Pallieterland in te richten.

Actie

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Terug naar navigatie - 01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake jeugd en buitenschoolse kinderopvang uit.

Actie

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Terug naar navigatie - 01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Het aantal jongeren dat de moevement-site in Lier opzoekt als ontspanningsplek.

 • Frequentie: jaarlijks

Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)

Het aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

 • Frequentie: jaarlijks

Actie

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Terug naar navigatie - 01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod vanStad & OCMW Lier. Dit betreft echter het aanbod exclusief de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

 • Frequentie: jaarlijks

Opgelet: o.w.v. corona waren er geen aanwezigen op de tienerwerking (in de zomer) in de jaren 2020 & 2021.


Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteitenaanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het opvang- en activiteitenaanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier.

 • Frequentie: jaarlijks

Aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Het aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier

 • Frequentie: jaarlijks

Actie

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Terug naar navigatie - 01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake toerisme en erfgoedwerking uit.

Actie

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Terug naar navigatie - 01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

In het kader van de kwalitatieve zorg voor het cultureel roerend erfgoed realiseert Lier tegen 31/12/2022 een onderzoek naar de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site van het stadsmuseum om het ontwikkelen van een depot en de ontsluiting van de museumtuin voor te bereiden.

Actie

01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Terug naar navigatie - 01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale kaart te blijven staan.

Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Het aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) opgedeeld naar volgende categorieën:

 • Acties doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 • Tentoonstellingen in het stadsmuseum
 • Interactie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ... )

Frequentie: jaarlijks


Aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopsproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,…) ontwikkeld door Visit Lier (jaarlijks)

Het aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopsproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,…) ontwikkeld door Visit Lier.

 • Frequentie: jaarlijks

Aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod (jaarlijks)

Het aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod. Deze partnerships worden opgedeeld in volgende categorieën:

 • Partners die een toelage krijgen van Stad Lier (Kempens Karakter, Toerisme Provincie Antwerpen, Werkmmaat, Zimmertorencomité, Gidsenvereniging Argus, Bootvissers)
 • Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage (Marnixring / Lions)

Frequentie: jaarlijks


Actie

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Terug naar navigatie - 01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer van de bibliotheek en het leescafé uit.

Actie

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Terug naar navigatie - 01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Lier zet tegen 31/12/2025 in op het behoud van het bereik van leerlingen en scholen, op activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en op het aantal uitgeleende objecten door de bibliotheek en het leescafé verder uit te bouwen tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor alle leeftijden en doelgroepen.

Aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen (jaarlijks)

Het aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 • Frequentie: jaarlijks

Opgelet: dit betreft telkens een aantal exclusief de klasbezoeken die er doorgaan.


Aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek (jaarlijks)

Het aantal bereikte leerlingen & scholen via de  Lierse bibliotheek. De aantallen worden opgedeeld naar de volgende categorieën:

 • Leerlingen
 • Scholen

Frequentie: jaarlijks


Actie

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - 01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sport en verhuur van de vrijetijdsinfrastructuur uit.

Actie

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - 01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Lier werkt aan de tevredenheid van gebruikers over de sport- en vrijetijdsinfrastructuur door in te zetten op het moderniseren en renoveren van twee sportsites (Sportvelden achter Begijnhof, Netestadion) en 1 vrije tijdsinfrastructuur (Zwartzusters klooster) tegen 31/12/2023.

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs

Actie

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Terug naar navigatie - 01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugdsportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugdsportcomplex op de Hoge Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras.

Actie

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Terug naar navigatie - 01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het deeltijds kunstonderwijs uit.

Actie

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Terug naar navigatie - 01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Lier zorgt tegen 31/12/2025 voor een blijvende kwalitatieve opvolging van leerlingen en een toename van het aantal samenwerkingen met onderwijsnetten en andere partners door een continue ondersteuning te bieden aan de Podium- en Beeldacademie in hun rol als meerwaardebieder bij de ontwikkeling van het rijke Lierse culturele leven en - onderwijs.

Aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie per vestigingsplaats (jaarlijks)

Het aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie opgesplitst naar volgende categorieën:

 • Beeldacademie per vestigingsplaats:
  • Lier
  • Boechout
  • Ranst
  • Malle
  • Pulle
 • Podiumacademie per vestigingsplaats:
  • Lier
  • Berlaar
  • Boechout
  • Lint
  • Malle
  • Nijlen
  • Ranst
  • Zandhoven

Frequentie: jaarlijks


Aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners (jaarlijks)

Het aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners opgedeeld in de volgende categorieën

 • Onderwijs (Kunstkuur / Muzeliere)
 • Instellingen
 • Stedelijke diensten
 • Alternatieve leercontext

Frequentie: jaarlijks


Actie

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Terug naar navigatie - 01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake cultuur en evenementen uit.

Actie

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Terug naar navigatie - 01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Lier zorgt voor een bruisende stad d.m.v. het faciliteren en optimaal ondersteunen van duurzame (culturele) evenementen en projecten, zowel de stedelijke als die door derden, en streeft hierbij jaarlijks naar minstens 10 (culturele) evenementen die door de stad logistiek en/of financieel ondersteund worden. 

Aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be) (jaarlijks)

Het aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be).

 • Frequentie: jaarlijks         
 • Type: Straatfeest, Feest, Concert/optreden, Markt/beurs, Fuif/bal, Eetfestijn, Sportevent, Opendeurdag, Straatmuziek of -theater, Doortochten, TV- of filmopnames, Festival, Kermis, Rommelmarkt.
 • Type ondersteuning:
  • financieel < toelage
  • logistiek < aanvraag materialen, elektriciteit, verkeersafwijkingen, geluidsafwijkingen, opbouw (tenten/chalets)            
  • organisatorisch < informerend, adviserend (veiligheid, geluidsoverlast, publiciteit, ...)

Actie

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Terug naar navigatie - 01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Lier maakt tegen 31/12/2024 een studie op m.b.t. de bouw / verbouwing van een cultuurcentrum dat een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod kan onderbrengen.

Actie

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sociale dienstverlening uit.

Actie

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Lier onderneemt de nodige maatregelen om de sociale impact van de corona pandemie het hoofd te bieden.

Actie

01/11/KAP/07 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Terug naar navigatie - 01/11/KAP/07 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidies willen we werken aan het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Samen met De Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en het CAW zetten we een samenwerkingsverband op om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen en de onderbescherming tegen gaan.

Actie

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe  Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

Frequentie: jaarlijks


Werkzoekendengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Als laaggeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een diploma lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs of 2de graad secundair onderwijs behaald hebben. Bij het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk wordt de verhouding tussen het aantal laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) en het totale aantal werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) genomen.

Frequentie: jaarlijks


Werkzoekendengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Bij de langdurige werkloosheid wordt er gekeken naar het aandeel langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale groep van werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar). Langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.

Frequentie: jaarlijks


Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

De origine van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden. Personen met origine van het Verenigd Koninkrijk worden voor alle jaren bij de groep Europa niet-EU geteld.

Frequentie: jaarlijks


Actie

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

Kansarmoede-index

Definitie:
Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x (in percentages) (= kansarmoede-index van Kind en Gezin) en het aandeel van elke herkomstgroep in het totaal aantal kinderen geboren in een kansarm gezin.

Eenvoudiger uitgelegd: aantal kinderen geboren in een kansarm gezin (zie criteria onderaan) in het jaar 2021, 2020 en 2019 en die wonen in Lier op 31/12/2021. Dit getal delen we door het totaal aantal kinderen geboren in de afgelopen 3 jaar in Lier op 31/12/2021. Deze berekening wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage.

Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

Gedetailleerde toelichting:
Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.
Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van deze criteria zwak scoort.
1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
3. Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.
4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.
5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).
6. Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Gemeente 2017 2018 2019 2020 2021
Lier 15,8 % 14,1 % 13,8 % 14,1 % 13,4 %

Actie

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/03 Dienstverlening

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Aantal bereikte begunstigden (individuen) via de sociale kruidenier.

Frequentie: jaarlijks


Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Het bereik van het sociaal restaurant gemeten via het aantal verkochte maaltijden  via het sociaal restaurant als proxy-indicator.


Actie

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen.

 • Frequentie: driejaarlijkse bevraging via de gemeentemonitor

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (jaarlijks)

De procentuele verhouding van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het totale aantal huishoudens in Lier.

 • Frequentie: jaarlijks

Actie

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Terug naar navigatie - 01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake ouderenzorg uit.

Actie

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Terug naar navigatie - 01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het afvalbeleid in Lier uit.

Actie

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

Terug naar navigatie - 01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Dit betreft het aantal kilogram restafval per inwoner van Lier jaarlijks gemeten door IVAREM en gedocumenteerd in het IVAREM-jaarrapport.

 • Doel: het gemiddeld aantal kilogram restafval per inwoner d.m.v. een gericht afvalbeleid proberen te verminderen.
 • Frequentie: jaarlijkse meting

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Het aantal ontvangen terechte klachten door IVAREM aangaande het afvalbeleid in Lier.

 • Doel: het aantal ontvangen terechte klanten proberen te verminderen door een helder, gericht en effectief afvalbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Frequentie: deze indicator wordt jaarlijks geüpdatet op basis van het jaarrapport van IVAREM.

Actie

01/13/SAP/02 Proper Lier

Terug naar navigatie - 01/13/SAP/02 Proper Lier

Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.

Netheid van straten en voetpaden (per 3 jaar)

Dit betreft het aandeel van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.

 • Doel: de tevredenheid over de netheid van de straten en voetpaden in de buurt gunstig te laten evolueren door het voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
 • Frequentie: eenmaal per driejaar

Meer details:

 • Type:  Burgerbevraging
 • Eenheid: persoon
 • Ratio: procent
 • Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:
  • 'Helemaal oneens/Eerder oneens',
  • 'Niet eens, niet oneens'
  • 'Eerder eens/ Helemaal eens'.
 • Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing'. Indien dit om omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.
 • Vraagstelling survey: Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens?
  • De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes in mijn buurt. Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Weet niet/niet van toepassing'

Gemiddeld aantal maandelijkse meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)

Gemiddeld aantal meldingen over zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken en onkruid door Stad & OCMW Lier wordt ontvangen.

 • Doel: Verminderen van het aantal meldingen door het gericht voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
 • Frequentie: Jaarlijkse meting. Uitzondering: de updatefrequentie voor het lopende werkjaar is maandelijks. 

Actie

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Terug naar navigatie - 01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake handhaving en preventie uit.

Actie

01/15 Externe communicatie

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Terug naar navigatie - 01/15/KAP/02 Communicatie

Lier zet in op een uitgebouwde communicatie- en promotiemix zodat inwoners op een correcte, wervende en snelle manier geïnformeerd worden.

Actie

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Terug naar navigatie - 01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Lier betrekt inwoners bij de ontwikkeling van het beleid door in te zetten op participatie en burgerbetrokkenheid. 

Actie

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Lier optimaliseert de dienstverlening door te zorgen voor een snelle en klantgerichte dienstverlening waarbij het aantal gemiste oproepen wordt beperkt tot maximum 20%, de gemiddelde telefonische wachttijd tot 45 seconden, de gemiddelde wachttijd tot het verkrijgen van een afspraak tot 5 werkdagen en de gemiddelde wachttijd bij de fysieke afspraak aan het loket te beperken tot:

 • Burgerzaken: ≤ 1 minuut
 • Energieloket: ≤ 5 minuten
 • Mobiliteit: ≤ 2 minuten
 • OCMW: ≤ 10 minuten
 • Omgeving: ≤ 5 minuten
 • Wonen: ≤ 5 minuten 
Bezoekerswachttijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

Dit betreft de wachttijd tot het starten van de afspraak vergeleken met en beginnende vanaf het geplande startuur van de afspraak. Dit betreft dus elke minuut die men langer dient te wachten dan het afgesproken aanvangstijdstip van de afspraak.

 • Frequentie: Maandelijkse meting
 • Norm per cluster:
  • Burgerzaken: ≤ 1 minuut
  • Energieloket: ≤ 5 minuten
  • Mobiliteit: ≤ 2 minuten
  • OCMW: ≤ 10 minuten
  • Omgeving: ≤ 5 minuten
  • Wonen: ≤ 5 minuten

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

Dit betreft de tijd tussen het inbellen door de klant tot het beantwoorden van de oproep door de medewerker van het klantencontactcentrum.

 • Frequentie: Maandelijkse meting
 • Norm: < 45 seconden

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

Dit betreft een weergave van het aantal beantwoorde oproepen door het klantencontactcenter dat procentueel wordt verdeeld naar volgende snelheidscategorieën:

 • 0-30 seconden wachttijd
 • 31-60 seconden wachttijd
 • 61-90 seconden wachttijd
 • 91-120 seconden wachttijd
 • 121-300 seconden wachttijd
 • 300+ seconden wachttijd

 

 • Frequentie: maandelijkse meting
 • Norm: ≥ 70% van de oproepen wordt binnen de 30 seconden beantwoord.

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Dit betreft het procentueel aantal telefonische oproepen, binnen de openingsuren van het klantencontactcentrum, die niet werden beantwoord.

 • Frequentie: Jaarlijkse meting
 • Norm: ≤ 20%

Let op: door een softwarefout worden ook oproepen die vóór en na de openingstijden van het klantencontactcenter worden gedaan, geregistreerd als gemiste oproepen.

Meeteenheid 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
percentage gemiste oproepen 16,14 % 12,19 % 11,7 % 11,14 % 14,02 % 13,08 % 11,56 %

Actie

01/17 Financiën

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Terug naar navigatie - 01/17/KAP/01 Financieel beheer

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het financieel beheer van stad en OCMW uit.

Actie

01/18 Personeel

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Actie

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

Actie

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.

Actie

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier.

 • Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE'  weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.


Actie

01/18/KAP/05 Personeel

Terug naar navigatie - 01/18/KAP/05 Personeel

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het personeelsbeheer voor stad en OCMW uit.

Actie

01/19 Strategie & IT

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Terug naar navigatie - 01/19/KAP/02 Strategie & IT

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake strategie en IT uit.

Actie

01/19/SAP/01 Datamanagement

Terug naar navigatie - 01/19/SAP/01 Datamanagement

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt  aangestuurd. 

Actie

01/20 Facility management

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

Terug naar navigatie - 01/20/KAP/01 Facility management

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het facilitymanagement uit.

Actie

01/21 Algemene zaken

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Terug naar navigatie - 01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Archief' uit. 

Actie

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Terug naar navigatie - 01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Algemene ondersteunende werkingsmiddelen' uit. 

Actie

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Terug naar navigatie - 01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus.

Actie